Facebook
Instagram
YouTube

Dostępność

Deklaracja dostępności www.zsdobra.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsdobra.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-17
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.                                                   Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Leszczyk.
E-mail: spdobra@gminasanok.pl
Telefon: 663487923
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, poinformowanie o tym fakcie  powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
Adres:
Dobra 48
38-503 Mrzygłód
E-mail: spdobra@gminasanok.pl
Telefon: 663487923
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt szkolny posiada główne wejście do którego można przejść schodami z miejsca przeznaczonego na parking. Oprócz wejścia głównego znajduje się boczne wejście bez ograniczeń w postaci schodów. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dwa wejścia dodatkowe są używane w uzasadnionych przypadkach,             a w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter i piętra) znajduje się korytarz. Pośrodku korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynki nie posiadają wind. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły znajduje się miejsce na parking dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content